Activitate CPBR

Importanța organizării ca structură patronală (prin contrast față de asociațiile profesionale) rezidă în faptul că potrivit legii dialogului social, organizațiile patronale și sindicale reprezentative sunt singurele cărora li se garantează prin lege consultarea de către autorități publice (Guvern, Parlament, etc) în procesul de elaborare a actelor normative și legislative.

În ceea ce privește dimensiunea socială a dialogului, aceasta include toate tipurile de negociere, consultare și simplu schimb de informații între reprezentanții autorităților publice, angajatorilor și angajaților, cu privire la probleme de interes comun legate de legislația muncii, politica economică și socială. Poate exista ca un proces tripartit, cu autoritățile ca parte oficială a dialogului sau poate consta în relații bipartite între sindicate și patronat.

Scopul principal al dialogului social este de a promova construirea consensului și implicarea democratică în rândul părților din lumea muncii. Procesele de dialog social de succes au potențialul de a rezolva probleme economice și sociale importante, de a încuraja buna guvernare, de a promova pacea și stabilitatea socială și de a stimula progresul economic.

Prin activitatea sa ca participant la dialogul social reprezentând partea patronală din sectorul bancar potrivit legislației în vigoare, CPBR contribuie de 10 ani la o comunicare echilibrată în lumea muncii, având ca scop sprijinirea dezvoltării economice, financiare, dar și de incluziune și stabilitate socială.

Ca organizație patronală, CPBR pune accent pe reprezentarea intereselor băncilor membre atât în raport cu autoritățile publice relevante cât și cu procesul legislativ al actelor normative de impact pentru sectorul bancar. CPBR susține o abordare echilibrată în procesul legislativ astfel încât să se asigure un cadru legislativ stabil și predictibil pentru toate părțile implicate cu scopul de a continua procesul de dezvoltare sustenabilă a pieței bancare dar și de creștere a încrederii clienților în produsele și serviciile bancare.

CPBR are ca scop aplicarea bunelor practici europene prin diverse programe pentru a încuraja accesul la formare profesională, adaptarea la transformările generate de progresul digital și monitorizarea procesului legislativ, precum și asigurarea unui climat de lucru inclusiv și echilibrat.

CPBR și membrii săi susțin integritatea, buna guvernanță corporativă și standarde înalte etice în toată activitatea desfășurată.

CPBR și membrii săi susțin concurența loială și respectarea legislației relevante, inclusiv prin acțiuni de conștientizare la nivelul pieței, a membrilor săi și a sindicatelor, a importanței reglementărilor din materia concurenței și a celor mai bune practici în domeniu.

CPBR se implică activ în procesul legislativ cu privire la protecția consumatorilor astfel încât acesta să fie cât mai echilibrat dar și în concordanță cu cadrul juridic european și jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. CPBR este un partener de dialog care își manifestă constant disponibilitatea de a conlucra cu autoritățile publice și asociațiile de consumatori în vederea implementării în cadrul juridic național a directivelor europene în spiritul și litera în care acestea au fost emise.

Având în vedere experiența și resursele existente în sistemul bancar cu privire la digitalizarea proceselor și sistemelor informatice, CPBR manifestă o deschidere constantă pentru a sprijini autoritățile statului în dezvoltarea și implementarea unui cadru legislativ adecvat și aplicarea celor mai bune practici, pentru a facilita procesul de digitalizare al României.

CPBR și membrii săi sprijină digitalizarea și modernizarea instituțiilor publice din România pentru simplificarea accesului la serviciile publice și creșterea eficienței proceselor administrative în interesul societății.

Incluziunea financiară presupune nu doar adăugarea de noi clienți în sistemul bancar pentru a ușura viața acestora și a servi scopul existenței băncilor, ci înseamnă și asumarea cu seriozitate a responsabilităților ce derivă din această activitate prin asigurarea de produse și servicii ce pot sprijinii cu adevărat atât clienții persoane fizice cât și persoane juridice. Băncile membre CPBR au în permanență în vedere pe lângă dezvoltarea financiară proprie și beneficiul clienților, rezultatul final urmărit fiind acela al unei dezvoltări economice sustenabile pe termen lung a României.